Adatvédelmi nyilatkozat

Ritter Éva

Jelen adatkezelési tájékoztató és a honlap használatával kapcsolatos tudnivalókat jogosultak vagyunk különböző frissítések végett egyoldalúan, előzetes bejelentés nélkül megváltoztatni a módosítást követő hatállyal. Erre való tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változások elfogadhatóságát.
Utolsó frissítés időpontja: 2018. május 01.

Az adatvédelmi tájékoztató célja, feladata, hogy szabályozza a működés rendjét, biztosítsa az adatkezelés és az ezzel összefüggő adatvédelem szabályozásának törvényes rendjét, az adatbiztonság követelményeinek érvényesítését, az adatok megfelelő intézkedésekkel való védelmét, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatvédelmi tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel Infotv. összehangban kerültek összeállításra.


Rövid tájékoztató:

A személyes adatok kezelésének jogalapja minden esetben az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és önkéntesen, kifejezetten elfogadja, tekintettel arra, hogy:

 • A megadott személyes adatokat a vonatkozó törvényeknek megfelelően bizalmasan kezelem, harmadik fél számára nem adom ki.
 • Direkt marketing levelet csak külön hozzájárulás alapján küldök ki.
 • A Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött írásos kérés alapján tájékoztatót küldök a kezelt személyes adatokról.
 • A személyes adatok törlését szintén a fenti e-mail címen lehet kérni.


Adatkezelési alapelvek


Érintett weboldal (továbbiakban Weboldal):

https://rontas-levetel.hu

A Weboldal üzemeltetője: Ritter Éva, adószám: 53186865-1-27 (a továbbiakban Adatkezelő, valamint Szolgáltató)

A Weboldal tárhely szolgáltatója: LEBAKER Kft.
1173 Budapest Borsó utca 12-32.
Telefon: +36 70 905-7660
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
A tárhely szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata elérhető: https://cweb.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § rendelkezései szerint:

  1.  Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
  2. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
  3. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a (2) bekezdés szerinti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.
  4. Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
   a) az adatgyűjtés ténye,
   b) az érintettek köre,
   c) az adatgyűjtés célja,
   d) az adatkezelés időtartama,
   e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye,
   f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
   g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma

Hírlevélre feliratkozás:

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím
 • Érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett (továbbiakban Felhasználó)
 • Adatgyűjtés célja: tájékoztatás, kapcsolattartás és reklámjellegű ajánlatok küldése.
 • Adatgyűjtés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Ritter Éva ev.
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
 • Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-99614/2016


Cookie-k („sütik”) kezelése:

A cookie-k (vagy „sütik”) olyan kisméretű szöveges állományok (fájlok), amelyeket a Weboldal helyez el a Weboldal használóinak informatikai eszközein, és amelyekben a Weboldal a látogatásokkal kapcsolatos információkat tárolják.

A Weboldalon használt jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől, de a Weboldal erről az első látogatás során értesíti a Felhasználót. Ezen állományok egyike sem alkalmas az érintettek azonosítására.

A Weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintettek azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?gl=hu


Cookie kezelési irányelvek:

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 • Adatkezelés célja: látogatottság adatait mérő szolgáltatáshoz szükséges információ gyűjtése
 • Érintettek köre: a Weboldalt használó valamennyi érintett (továbbiakban Felhasználó)
 • Adatgyűjtés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 • Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Közösségi bővítmények (Facebook) használata:

A portálon közösségi bővítmények le vannak tiltva alaphelyzetben. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha a Felhasználó az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény enegedélyezésével a Felhasználó kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a Facebook részére történő továbbításhoz. Amennyiben a Felhasználó a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában találhatók.

Jogorvoslat

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

 1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
  a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
 2. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 3. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
 4. Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Bírósági jogérvényesítés

 1. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 2. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
 3. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 4. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
 5. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
 6. Ha a bíróság a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az Adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az Adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a 21. § (5), illetve (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
 7. A bíróság elrendelheti ítéletének - az Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

Az adatbiztonság követelménye

 1. Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
 2. Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
  a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
  b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
  c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
  d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
  e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
  f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
 6. Az Adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az Adatkezelőnek.

Rontás levétel, problémamegoldás Tarot kártyával
online jóslás, szerelmi jóslás, életvezetési tanácsadás
Freya jósnő - Székesfehérvár © 2016
telefon: 06 30 592 0954
e-mail: freya@rontas-levetel.hu

adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-99614/2016
adószám: 53186865-1-27